Vrijwillige ouderbijdrage

Om de festiviteiten te kunnen bekostigen, betalen ouders een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De penningmeester van het schoolfonds, die aan de AC verbonden is, beheert deze gelden. Zij stelt jaarlijks een begroting op en legt aan de ouders schriftelijk verantwoording af over de wijze waarop het geld is besteed. De vrijwillige bijdrage wordt in onderling overleg door de Activiteitencommissie, de medezeggenschapsraad en de directie vastgesteld.

De bijdrage voor de Bosbergschool bedraagt € 65,- per kind per schooljaar. De hoogte van de ouderbijdrage wordt in de MR-vergadering vastgesteld. Nieuwe leerlingen die vanaf 1 januari instromen, betalen de helft van de ouderbijdrage. Leerlingen die na 1 mei instromen, betalen dat schooljaar geen ouderbijdrage. U krijgt aan het begin van het schooljaar een verzoek tot betaling per mail toegestuurd.