Rapportfolio 

 

Het Rapportfolio is een combinatie van een rapport en een portfolio.

In het rapport beoordeelt de leerkracht de vorderingen van de kinderen op de kernvakken taal, lezen, schrijven en rekenen. Dit rapport krijgen de kinderen twee keer per jaar.

Het portfolio onderdeel richt zich op de doelen van ons IPC-onderwijs. Het is een groeidocument met een verzameling van werk en reflecties van het kind zelf en de leerkracht.

We werken als school ernaartoe dat in de toekomst alle vakken een plek krijgen in het portfoliodeel.

 

De reden om met een Rapportfolio te gaan werken is dat dit beter het ontwikkelingsproces van het kind in beeld brengt. Zichtbaar wordt hoe het kind ten opzichte van zichzelf een groei doormaakt.

Ook blijkt uit onderzoek dat wanneer kinderen zich betrokken voelen bij hun eigen leerproces zij betere resultaten behalen. Met het werken met een Rapportfolio sluiten we hierop aan.

 

Kinderen stellen naast de doelen die door de leerkracht zijn gesteld ook hun eigen doelen en reflecteren daarop. Hiervoor worden ‘kindgesprekken’ gevoerd met het kind over de doelen en vervolgens wat zij hiervan hebben geleerd. Dit leerproces wordt zichtbaar in het Rapportfolio.

 

Het Rapportfolio is een digitaal instrument waar ouders ook in kunnen meekijken. Tweemaal per jaar plannen we met ouders/verzorgers een gesprek waar de voortgang en welbevinden van het kind op school wordt besproken. Op verzoek van ouders of leerkracht kan er een extra gesprek plaats vinden.