Medezeggenschapsraad

Iedere school binnen Proceon Scholengroep heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten twee gekozen ouders en twee personeelsleden.

Leden van onze MR zijn:

  • Coen George › oudergeleding (secretaris)
  • Esther Dijk › oudergeleding (voorzitter)
  • Marjolein van der Haar › teamgeleding
  • Margrete Carbijn › teamgeleding
  • Margôt Koekkoek › Directie
  • Willeke Middelbos › Directie (waarnemend)  

 

De leden worden via verkiezingen gekozen. De bevoegdheden van de MR staan uitgebreid beschreven in een reglement, dat op school is in te zien. In het kort komt het erop neer, dat de leden van de MR meedenken met de beleidsmakers van de school. Zij geven adviezen op alle beleidsterreinen van de school en hebben op enkele beleidsterreinen instemmingsrecht. Wanneer deze instemming niet wordt verleend, zal de directie de plannen moeten aanpassen. MR-leden handelen niet in persoonlijk belang, maar vertegenwoordigen de ouders en het team van de school. Het is dus van groot belang, dat de MR-leden goede contacten onderhouden met hun achterban, alle ouders en alle personeelsleden. 

 

Binnen onze stichting is er ook sprake van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR kent zijn eigen reglement. Dit reglement is ook in te zien op school. De GMR heeft vrijwel dezelfde taken en bevoegdheden als de MR, maar dan op die beleidsterreinen die voor alle scholen gelden. In het geval dat het schoolbestuur en de (G)MR samen niet uit een verschil van inzicht komen, zal dit worden voorgelegd aan een Commissie van geschillen WMO van de Nederlandse Protestants Christelijk Schoolraad (NPCS). We kunnen gelukkig constateren, dat we vanwege onze goede structurele samenwerking het gebruik van de Commissie nog niet nodig hebben gehad. Ouders en teamleden die zitting willen nemen in de GMR kunnen dit via het secretariaat van Proceon kenbaar maken.