De leerlingenraad heeft als doel om;

de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten

de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen

de leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is

aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen

de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen

actief burgerschap te bevorderen

 

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?

Uit de groepen 4 t/m 8 wordt één vertegenwoordiger gekozen; ieder jaar worden er rond september / oktober verkiezingen gehouden (totaal 5 leden). Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen.

Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Er worden per groep stembiljetten gemaakt.

In elke groep wordt één leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad.

De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd (1x per 6 weken) Bij elke vergadering is de directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas aan de hand van het verslag dat wordt opgesteld door de notulant (groep 8)

De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.

 

Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?

- De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad, een klassenvergadering plaats, waarbij de ideeën uit de box besproken worden.

- Leden van de leerlingenraad worden aangesproken

- Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën

- Het team kan bespreekpunten inbrengen