AC

De AC op onze school bestaat uit ouders die, door het verrichten van ondersteunende werkzaamheden, allerlei activiteiten op school mogelijk maken.

 

 

Zij werkt mee aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en beheert de financiën verkregen uit de ouderbijdrage.

 

De AC zoekt regelmatig nieuwe leden. Ouders kunnen zich kandidaat stellen of gevraagd worden.

 

De AC heeft een eigen reglement. Zij benoemt een voorzitter en een penningmeester. De ouderbijdrage wordt door de AC geïnd. Zij legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van deze bijdragen. De begroting van de AC wordt voorgelegd aan de schoolleiding en vastgesteld door de medezeggenschapsraad.