De Bosbergschool is een leer- en leefgemeenschap

De Bosbergschool is een vernieuwende school; wij staan open voor innovaties die de kwaliteit ten goede komt. Wij willen de competenties van onze teamleden optimaal benutten en gebruik maken van moderne onderwijstechnologie, zodat wij een eigentijdse invulling kunnen geven aan ons onderwijs. Wij zijn een school die samen optrekt met ouders en professionals in het belang van onze kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat de wereld beter af is met mensen die elkaar helpen en samenwerken. Leren zien waar hulp nodig is en hulp bieden waar het kan. Ons onderwijs is gericht op talent ontdekken, kweken en versterken.

Kinderen verschillen onderling; zowel qua capaciteiten als achtergrond. Elk kind verdient het om gehoord, gezien en begrepen te worden. Op de Bosbergschool hechten we hier grote waarde aan. We streven er naar dat de eigenwaarde en het vertrouwen van het kind groeien.

In ons onderwijs stellen wij het volgende centraal:

  • Competentie; we geven ieder kind het gevoel dat het iets kan!
  • Autonomie; kinderen krijgen de gelegenheid zelf keuzes te maken.
  • Relatie; we overtuigen kinderen ervan dat wij geloven in hun talenten en mogelijkheden.

Wij onderkennen de noodzaak van een doorgaande lijn van 2 tot 13 jaar en staan hier positief en met een open houding tegenover. De Bosbergschool biedt een veilig schoolklimaat waarin openheid, respect, vertrouwen, zorg en aandacht belangrijke peilers zijn. Dit alles vanuit een christelijke levensvisie.